To JA ! ®

303 teksty – auto­rem jest To JA ! ®. 

Aby osiągnąć suk­ces niezbędna jest i pra­ca i współpraca. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 listopada 2015, 10:25

Jeżeli "pra­wo i spra­wied­li­wość" jest używa­ne ja­ko naz­wa włas­na, rzeczy­wis­tość zaczy­na się z nazwą roz­mi­jać w co­raz większej odległości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 października 2015, 06:39

Ko­bieta zaw­sze wie "le­piej" po­nieważ to Ewa ja­ko pier­wsza zjadła owoc z drze­wa "wiado­mości złego i dobrego" 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 października 2015, 08:26

Są po­lity­cy których z pra­wem i spra­wied­li­wością łączy tyl­ko stra­tegicznie przyjęta naz­wa włas­na partii. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 października 2015, 05:39

Każdy po­lityk chce nasze­go dobra.
Po­lityków jest wielu...
Już niedługo zab­raknie naszych dóbr... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 października 2015, 20:31

Ko­biety ciągle ku­pują no­we torebki,
po­nieważ w sta­rych skończyło się miej­sce na niezbędne rzeczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 czerwca 2015, 16:11

Des­po­ci są sa­mot­ni i nie ro­zumieją dlaczego. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2015, 08:24

Jeżeli mąż i żona to głowa i szy­ja rodziny,
a ich de­cyz­je są całko­wicie niezależne,
to znaczy że rodzi­nie od­cięto głowę od szyi.
Ta­ki or­ga­nizm nie może fun­kcjo­nować normalnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lutego 2015, 06:18

Współczes­ne społeczeństwo powróciło do sta­rej teorii i znaj­do­waniu dzieci w kapuście.
Ty­le że trze­ba spo­ro ka­pus­ty i większość tych co ją mają szu­ka w niej włas­nej przy­jem­ności a nie dzieci. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 stycznia 2015, 07:52

Jeżeli przyz­nasz się do cze­goś Ko­biecie "dla święte­go spokoju",
to możesz spo­koj­nie za­pom­nieć o "świętym spokoju". 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 stycznia 2015, 08:46

To JA ! ®

"Cytaty w internecie mają tę wadę że ludzie w nie wierzą" - Maria Skłodowska-Curie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

To JA ! ®

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 listopada 2015, 23:56lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Aby osiągnąć suk­ces niezbędna [...]

6 listopada 2015, 15:29nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Aby osiągnąć suk­ces niezbędna [...]

6 listopada 2015, 10:26To JA ! ® sko­men­to­wał tek­st Aby osiągnąć suk­ces niezbędna [...]

6 listopada 2015, 10:25To JA ! ® do­dał no­wy tek­st Aby osiągnąć suk­ces niezbędna [...]

27 października 2015, 07:59Irracja sko­men­to­wał tek­st Jeżeli pra­wo i spra­wied­li­wość [...]

27 października 2015, 06:39To JA ! ® do­dał no­wy tek­st Jeżeli pra­wo i spra­wied­li­wość [...]

24 października 2015, 11:38Bettik sko­men­to­wał tek­st Kobiety ciągle ku­pują no­we [...]

22 października 2015, 20:33CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Kobieta zaw­sze wie le­piej [...]

22 października 2015, 14:56Horacy sko­men­to­wał tek­st Kobieta zaw­sze wie le­piej [...]

22 października 2015, 08:51onejka sko­men­to­wał tek­st Kobieta zaw­sze wie le­piej [...]