To JA ! ®

304 teksty – auto­rem jest To JA ! ®. 

Skąpy ubiór w zim­ne dni wyróżnia "gorące dziewczyny",
Nie stoi to w sprzeczności z fak­tem że często są wy­racho­wany­mi, zim­ny­mi sukami... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 stycznia 2018, 13:29

Aby osiągnąć suk­ces niezbędna jest i pra­ca i współpraca. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 listopada 2015, 10:25

Jeżeli "pra­wo i spra­wied­li­wość" jest używa­ne ja­ko naz­wa włas­na, rzeczy­wis­tość zaczy­na się z nazwą roz­mi­jać w co­raz większej odległości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 października 2015, 06:39

Ko­bieta zaw­sze wie "le­piej" po­nieważ to Ewa ja­ko pier­wsza zjadła owoc z drze­wa "wiado­mości złego i dobrego" 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 października 2015, 08:26

Są po­lity­cy których z pra­wem i spra­wied­li­wością łączy tyl­ko stra­tegicznie przyjęta naz­wa włas­na partii. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 października 2015, 05:39

Każdy po­lityk chce nasze­go dobra.
Po­lityków jest wielu...
Już niedługo zab­raknie naszych dóbr... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 października 2015, 20:31

Ko­biety ciągle ku­pują no­we torebki,
po­nieważ w sta­rych skończyło się miej­sce na niezbędne rzeczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 czerwca 2015, 16:11

Des­po­ci są sa­mot­ni i nie ro­zumieją dlaczego. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2015, 08:24

Jeżeli mąż i żona to głowa i szy­ja rodziny,
a ich de­cyz­je są całko­wicie niezależne,
to znaczy że rodzi­nie od­cięto głowę od szyi.
Ta­ki or­ga­nizm nie może fun­kcjo­nować normalnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lutego 2015, 06:18

Współczes­ne społeczeństwo powróciło do sta­rej teorii i znaj­do­waniu dzieci w kapuście.
Ty­le że trze­ba spo­ro ka­pus­ty i większość tych co ją mają szu­ka w niej włas­nej przy­jem­ności a nie dzieci. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 stycznia 2015, 07:52

To JA ! ®

"Cytaty w internecie mają tę wadę że ludzie w nie wierzą" - Maria Skłodowska-Curie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

To JA ! ®

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 stycznia 2018, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st Skąpy ubiór w zim­ne [...]

17 stycznia 2018, 16:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skąpy ubiór w zim­ne [...]

17 stycznia 2018, 13:29To JA ! ® do­dał no­wy tek­st Skąpy ubiór w zim­ne [...]

6 listopada 2015, 23:56lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Aby osiągnąć suk­ces niezbędna [...]

6 listopada 2015, 15:29nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Aby osiągnąć suk­ces niezbędna [...]

6 listopada 2015, 10:26To JA ! ® sko­men­to­wał tek­st Aby osiągnąć suk­ces niezbędna [...]

6 listopada 2015, 10:25To JA ! ® do­dał no­wy tek­st Aby osiągnąć suk­ces niezbędna [...]

27 października 2015, 07:59Irracja sko­men­to­wał tek­st Jeżeli pra­wo i spra­wied­li­wość [...]

27 października 2015, 06:39To JA ! ® do­dał no­wy tek­st Jeżeli pra­wo i spra­wied­li­wość [...]

24 października 2015, 11:38Bettik sko­men­to­wał tek­st Kobiety ciągle ku­pują no­we [...]