To JA ! ®

307 tekstów – auto­rem jest To JA ! ®. 

W każdym związku występują "napięcia".
Umiejętne "od­puszcza­nie" każdej ze stron zmniej­sza na­pięcie, poz­wa­lając równocześnie ut­rzy­mać równo­wagę związku.
Jeżeli "od­puszcza" tyl­ko jed­na stro­na to prędzej lub później związek ut­ra­ci równo­wagę,
a to­leran­cja roz­ciągnięta do granic [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2018, 18:52

To nie stu­diów Ci w życiu bra­kuje, tyl­ko WIEDZY! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 marca 2018, 22:39

Wyścig szczurów:
Naj­szyb­si będą na me­cie ja­ko pier­wsi, ale nie będzie to dla nich pas­jo­nująca podróż życia, tyl­ko ciągłe zma­ganie się z prze­ciw­nościami, na drodze do niejas­ne­go (naj­częściej cudze­go) celu! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 marca 2018, 22:32

Skąpy ubiór w zim­ne dni wyróżnia "gorące dziewczyny",
Nie stoi to w sprzeczności z fak­tem że często są wy­racho­wany­mi, zim­ny­mi sukami... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 stycznia 2018, 13:29

Aby osiągnąć suk­ces niezbędna jest i pra­ca i współpraca. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 listopada 2015, 10:25

Jeżeli "pra­wo i spra­wied­li­wość" jest używa­ne ja­ko naz­wa włas­na, rzeczy­wis­tość zaczy­na się z nazwą roz­mi­jać w co­raz większej odległości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 października 2015, 06:39

Ko­bieta zaw­sze wie "le­piej" po­nieważ to Ewa ja­ko pier­wsza zjadła owoc z drze­wa "wiado­mości złego i dobrego" 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 października 2015, 08:26

Są po­lity­cy których z pra­wem i spra­wied­li­wością łączy tyl­ko stra­tegicznie przyjęta naz­wa włas­na partii. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 października 2015, 05:39

Każdy po­lityk chce nasze­go dobra.
Po­lityków jest wielu...
Już niedługo zab­raknie naszych dóbr... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 października 2015, 20:31

Ko­biety ciągle ku­pują no­we torebki,
po­nieważ w sta­rych skończyło się miej­sce na niezbędne rzeczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 czerwca 2015, 16:11

To JA ! ®

"Cytaty w internecie mają tę wadę że ludzie w nie wierzą" - Maria Skłodowska-Curie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

To JA ! ®

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 czerwca 2018, 18:52To JA ! ® do­dał no­wy tek­st W każdym związku występują [...]

25 marca 2018, 11:52Moon G sko­men­to­wał tek­st Wyścig szczurów: Naj­szyb­si będą [...]

24 marca 2018, 22:42To JA ! ® sko­men­to­wał tek­st Staczając się ma­my ciągle [...]

24 marca 2018, 22:39To JA ! ® do­dał no­wy tek­st To nie stu­diów Ci [...]

24 marca 2018, 22:33To JA ! ® sko­men­to­wał tek­st Wyścig szczurów: Naj­szyb­si będą [...]

24 marca 2018, 22:32To JA ! ® do­dał no­wy tek­st Wyścig szczurów: Naj­szyb­si będą [...]

17 stycznia 2018, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st Skąpy ubiór w zim­ne [...]

17 stycznia 2018, 16:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skąpy ubiór w zim­ne [...]

17 stycznia 2018, 13:29To JA ! ® do­dał no­wy tek­st Skąpy ubiór w zim­ne [...]

6 listopada 2015, 23:56lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Aby osiągnąć suk­ces niezbędna [...]